e. Oppgjørsmegler

Hva gjøres av oppgjørsmegler?

Sette opp kontrakt:

En kjøpekontrakt skal formalisere avtalen som allerede er inngått mellom selger og kjøper. Kontrakten skal inneholde alle de forhold som man allerede har blitt enige om ved aksept av bud. Nye momenter fra selger/kjøper som ikke er opplyst om under salgsprosessen og før aksept av bud, kan nektes underskrevet i kontrakten. Det kan for eksempel være; feil og mangler eller endring av overtagelse som er til ugunst for en av partene. Kontrakten undertegnes i tre eksemplarer hvorav selger og kjøper får hvert sitt og ett beror hos megler som oppbevarer dette i brannsikkert skap.

Tinglyse sikringsobligasjon:

Denne sendes til tinglysing umiddelbart etter at kontrakt er underskrevet.

Inneståelse til kjøpers bank:

Dette er en garanti som gis til kjøpers bank om at deres pant vil få den prioritet i boligen som er avtalt. Dette er ofte en forutsetning for at penger blir utbetalt og det er bare foretak med bevilling som kan gi denne inneståelsen.

Ved overtakelse:

Megler sjekker om oppgjøret inkludert omkostninger fra kjøper er inne på klientkontoen før overtakelsen. Overtakelsesprotokollen som må undertegnes av begge parter sendes til megler. Så fort denne er mottatt vil oppgjøret bli foretatt.

Kommunale avgifter:

Eventuelle skyldige kommunale avgifter betales.

Husleie:

Skyldig husleie betales.

Sletting av gamle heftelser:

Tidligere lån på boligen blir innfridd og pant slettet.

Tinglysing av skjøte:

Skjøtet signeres av selger ved kontrakt og oppbevares hos megler frem til etter overtakelse. Sendes til tinglysning etter oppgjør er innbetalt, og overtakelse er foretatt uten problemer. Etter tinglysing/overskjøting blir skjøtet sendt til kjøper.

Tinglysing av nye obligasjoner:

Kjøpers pantobligasjoner blir sendt til tinglysing. Dokumentavgift og tinglysingsgebyrer blir oversendt tinglysingen/sorenskriveren slik at tinglysing og overskjøtelse av boligen blir foretatt umiddelbart.

Utbetaling til selger:

Overskuddet utbetales selger.

Spesifisert oppgjørsoppstilling sendes selger og kjøper

Sletting avsikringsobligasjon:

Sikringsobligasjonen sendes til sletting.

Bestille ny pantattest:

Det bestilles ny pantattest som viser rett hjemmelshaver og tinglysing av nye obligasjoner med rett prioritet. Denne sendes til panthaver.

Ved borettslag og sameie må forretningsfører tilskrives om eierskifte

slik at adkomstdokumentene blir overført til ny eier.